Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van dadel dates, hierna: dadel dates. Dadel dates is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334613 met BTW nummer NL003562882B07. In dit document wordt uitgelegd hoe dadel dates omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht dadel dates de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikmaakt van de diensten van dadel dates, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan dadel dates, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voornaam, achternaam, telefoonnummer, rekeningnummer & IP adres.

Categorieën persoonsgegevens
dadel dates verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door dadel dates verwerkt worden, hebben ten doel om:
● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
● haar diensten te kunnen uitvoeren;
● haar dienstverlening te verbeteren;
● betalingen te kunnen verrichten;
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● nieuwsbrieven te kunnen versturen;
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van dadel dates worden persoonsgegevens verwerkt. dadel dates verwerkt uitsluitend gegevens die dadel dates noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met dadel dates bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.dadeldates.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die dadel dates biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat  toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te
zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn
De door dadel dates verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
dadel dates deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op dadel dates kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een  overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
dadel dates neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voo r de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Neem hiervoor contact op met dadel dates.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan dadel dates, in een  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan dadel dates ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. dadel dates staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop dadel dates met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@dadeldates.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt dadel dates u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. dadel dates zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze
link

Wijzigingen Privacy Statement
dadel dates kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop dadel dates reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt dadel dates u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 16 januari 2023.

 

Cookieverklaring
Dit is de cookieverklaring van de dadel dates, hierna: dadel dates. Dadel dates is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334613 met BTW nummer NL003562882B07. In dit document wordt uitgelegd hoe dadel dates omgaat met cookies en het gebruik daarvan. Het gebruik van cookies Dadel dates maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op je harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Type cookies en doelstelling
Dadel dates maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. dadel dates mag, volgens de wet, cookies op
uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die dadel dates gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan  worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow). 

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van dadel dates worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat dadel dates informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@dadeldates.nl.

Gebruik Social Media
Dadel dates maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het  betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media  button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de  Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of  persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst dadel dates u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen Cookieverklaring
Dadel dates kan te allen tijde de cookieverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. 

Disclaimer Website
Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van de dadel dates, hierna: dadel dates. Dadel dates is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334613 met BTW nummer NL003562882B07

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Dadel dates behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks  mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Dadel dates aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van dadel dates voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Disclaimer E-mail
De informatie en eventuele bijlage(n) verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De inhoud van dit bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en eventuele bijlagen niet te openen, maar de afzender direct te informeren en daarna het bericht, de inhoud en eventuele kopieën daarvan te verwijderen.

Dadel dates staat door de elektronische verzending van dit e-mailbericht niet in voor de juiste en tijdige ontvangst, noch voor de inhoud daarvan. Dadel dates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in dit e-mailbericht en/of uit het gebruik van deze informatie. Aan dit e-mailbericht en de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dadel dates garandeert niet dat dit emailbericht vrij is van (het overbrengen van) virussen of van onderschepping of van manipulatie door derden (malware, ransomware) of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor het versturen van elektronische berichten (phishing).