Algemene Voorwaarden

Dadel dates (hierna: dadel dates) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334613 en BTW nummer NL003562882B07

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door dadel dates.
3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar op de dag van het Speeddate evenement en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die zich heeft aangemeld en heeft betaalt voor een speeddate evenement.
4. Speeddate evenement: iedere uitvoering en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
5. Diensten: De dienstverlening van dadel dates bestaat uit het bieden van een mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen middels een (online) speeddate evenement.
6. dadel dates: de dienstverlener die Diensten aan Deelnemer aanbiedt.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en dadel dates, alsmede voorstellen van dadel dates voor Diensten die door dadel dates aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door dadel dates waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Toegangsbewijs: Een toegangsbewijs is een door dadel dates verstrekte fysieke of digitaal document voorzien van een unieke code, waaruit de bevoegdheid van de Deelnemer blijkt zich op het Speeddate evenement te mogen bevinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van dadel dates, elke Overeenkomst tussen dadel dates en Deelnemer en op elke dienst die door dadel dates wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de  beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal dadel dates aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met dadel dates is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.
5. De algemene voorwaarden van een Deelnemer zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval dadel dates niet steeds naleving van deze algemene  voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door dadel dates gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Dadel dates is slechts aan het Aanbod gebonden indien Deelnemer het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan via de aangegeven methode. Niettemin heeft dadel dates het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor dadel dates gegronde reden te weigeren. Deelnemer zal na weigering de betaling van het Toegangsbewijs terugontvangen op het bekende rekeningnummer, tenzij anders afgesproken.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Speeddate evenementen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van dadel dates heeft aanvaard door aanschaf van het Toegangsbewijs dan wel de toegangsbewijzen, tenzij anders overeengekomen.
2. Een Aanbod kan door dadel dates worden gedaan via de website.
3. Indien Deelnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met dadel dates, zal dadel dates de Overeenkomst met Deelnemer schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
4. Dadel dates is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer  redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
5. Elke Overeenkomst die met dadel dates wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met dadel dates is verbonden.
6. Het herroepingsrecht is voor Deelnemer uitgesloten.
7. Deelnemer heeft tot 72 uur voor aanvang van het Speeddate evenement eenmalig recht om het Toegangsbewijs voor een Speeddate evenement om te zetten naar een andere datum. Nimmer zal Deelnemer recht hebben op een restitutie voor de aankoop van een Toegangsbewijs.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald.
2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde Speeddate evenement is geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het Speeddate evenement is verstreken.
3. Zowel Deelnemer als dadel dates kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst maakt Deelnemer geen aanspraak op enige restitutie van het betaalde bedrag.
5. Zowel Deelnemer als dadel dates kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is dadel dates nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering
1. Annulering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst geeft geen recht op restitutie.
2. Dadel dates is gerechtigd een Speeddate evenement te annuleren of  verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van Deelnemer om te  controleren of een Speeddate evenement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij  annulering of verplaatsing zal dadel dates zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Deelnemer daarover te informeren. dadel dates kan echter niet garanderen dat Deelnemer deze informatie voor aanvang van het Speeddate evenement ontvangt.

Artikel 7 – Toegangsbewijs
1. Een Toegangsbewijs bestaat uit een door dadel dates verstrekt digitaal document met een bevestiging, tenzij dadel dates een fysiek toegangsbewijs ter beschikking stelt.
2.Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. dadel dates mag ervan uitgaan dat de houder van het Toegangsbewijs de rechthebbende daarop is.
3. Deelnemer dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze  doorverkopen van het Toegangsbewijs aan derden, tenzij dadel dates Deelnemer hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
4. Dadel dates behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Deelnemer mag worden  verkregen; de (potentiële) Deelnemer is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
5. Indien en voor zover Deelnemer een Toegangsbewijs, dan wel  Toegangsbewijzen, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Deelnemer staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
6. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Toegangsbewijs komt voor rekening en risico van Deelnemer.
7. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege dadel dates ongeldig worden verklaard en/of de Deelnemer kan de toegang tot het Speeddate evenement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

Artikel 8 – Verplichtingen Deelnemer
1. Deelnemer verklaart geen relatie te hebben en op zoek te zijn naar serieuze relatie. Bij vermoedens van een verkeerde relatiestatus kan dadel dates Deelnemer weigeren.
2. Deelnemer is verplicht alle door dadel dates verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten  behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
3. Dadel dates is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige  informatie kan het voorkomend dat dadel dates Deelnemer de toegang van het Speeddate evenement ontzegt.
4. Indien dadel dates het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail) stuurt, draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. dadel dates staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het  Toegangsbewijs noch de juiste ontvangst daarvan.
5. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van dadel dates en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
6. Deelnemer dient gedurende haar bezoek aan het Speeddate evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Speeddate evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Deelnemer zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) dadel dates gedane aanwijzingen en instructies.
7. Het betreden van de locatie van het Speeddate evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen  tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
8. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk,  (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Speeddate evenement.
9. Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dadel dates, op het Speeddate evenement  promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit  toelaat.

Artikel 9 – Speeddaten
1. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Deelnemer is dadel dates gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Deelnemer de toegang tot het Speeddate evenement te ontzeggen.
2. Bij geen match ontvangt de deelnemer één Speeddate evenement gratis.  Dit aanbod is een half jaar geldig en deze deelname is niet overdraagbaar op anderen. 

Artikel 10 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen getoond aan Deelnemer zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen getoond aan Deelnemer in de uitvoering van beroep of bedrijf zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen
2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven Ideal of Mollie.
3. Deelnemer dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van dadel dates.
4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Dadel dates gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal dadel dates de betrokkene hierover informeren.
2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van dadel dates verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer dadel dates tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Dadel dates heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van het Speeddate evenement, de aanwezige personen, Deelnemers en artiesten voor marketing- en promotiedoeleinden van dadel dates en/of het Speeddate evenement.
4. Indien dadel dates op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de  overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan  verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 – Overmacht
1. Dadel dates is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van dadel dates wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van dadel dates, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan dadel dates zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de  uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van dadel dates of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het  oordeel van dadel dates buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Dadel dates is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verblijf van Deelnemer op het Speeddate evenement leidt tot aansprakelijkheid van dadel dates, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van dadel dates per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens dadel dates. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de  aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
2. Dadel dates is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Speeddate evenement.
3. Dadel dates sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Deelnemer en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
4. Dadel dates sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade,  zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van Deelnemer in verband met het Speeddate evenement. Deelnemer is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Speeddate evenement en op of rondom het Speeddate evenement luidde en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. dadel dates adviseert Deelnemer om zijn gehoor tijdens het Speeddate evenement te beschermen met speciale oordoppen zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.
5. Dadel dates sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. dadel dates is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade,  renteschade en immateriële schade.
6. Dadel dates is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van dadel dates met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het dadel dates verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het dadel dates wordt onder meer uitgesloten voor:
● schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het dadel dates ingeschakelde personen ten behoeve van het Speeddate evenement en de door deze derden ingeschakelde personen;
● schade ten gevolge van het niet opvolgen van door dadel dates gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
● (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Speeddate evenement;
● schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemer en;
● schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Deelnemer en/of de houder van een Toegangsbewijs.
7. Deelnemer vrijwaart dadel dates voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door dadel dates geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van dadel dates.
8. Dadel dates staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens dadel dates verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van dadel dates vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij dadel dates binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van dadel dates.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van dadel dates waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle uitgaven, ontwerpen, modellen, rapportages en opnames berusten uitsluitend bij dadel dates en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van dadel dates worden overgedragen aan Deelnemer, is dadel dates gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Deelnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Deelnemer te worden voldaan alvorens zij de  betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van dadel dates rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dadel dates. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in doordadel dates opgeleverde zaken, dient dadel dates expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van dadel dates rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 15 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan dadel dates verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan dadel dates zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Deelnemer vrijwaart dadel dates van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Artikel 16 – Klachten
1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van dadel dates of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dadeldates.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil dadel dates de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Dadel dates zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14  kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen dadel dates en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Dadel dates heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
3. Op deze Algemene Voorwaarden kan dadel dates aanvullende en/of (huis)reglementen van toepassing verklaren.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen dadel dates en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Apeldoorn, locatie Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Januari 2023